دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

عنوان : چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسادر فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ 

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسادر فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا : مقاله دکتر نوشادقاسمی عضو هیات علمی و گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا با عنوان «مقایسه حساسیت اضطرابی و راهبردهای مقابله با استرس بین بیماران درد غیرقلبی قفسه سینه ، بیماران قلبی و افراد سالم در شهر شیراز»در فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي به چاپ رسید.

هدف اين پژوهش مقايسه حساسيت اضطرابي و راهبردهاي مقابله با استرس بين بيماران درد غيرقلبي قفسه سينه، بيماران قلبي و افراد سالم است. طرح پژوهش از نوع علي ـ مقايسه اي، جامعه آماري همه بيماران درد قفسه سينه مراجعه كننده به مراكز پزشكي شهر شيراز در سال 1392 بودند.

آزمودني ها 50 بيمار قلبي عروقي (28 زن و 22 مرد)، 50 بيمار درد غيرقلبي قفسه سينه (29 زن و 21 مرد) و 50 نفر (27 زن و 23 مرد) از افراد سالم در محدوده سني22 تا 81 سال بودند كه به شيوه نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند.

ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از فهرست تجديد نظر شده حساسيت اضطرابي (تيلور و كاكس، 1998)، پرسشنامه مقابله با موقعيت هاي تنش زا (پاركر و اندلر، 1990) و فهرست محقق ساخته اطلاعات جمعيت شناختي. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و بهره گيري از آزمون آماري تحليل واريانس يكطرفه و مجذور كاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها نشان داد كه هم بيماران قلبي و هم بيماران درد غير قلبي قفسه سينه به طور معناداري كمتر از افراد سالم از راهبردهاي مقابله اي حل مساله (01/0P<) و بيشتر از افراد سالم از راهبردهاي مقابله اي هيجان مدار (01/0P<) و اجتنابي (05/0P<) استفاده كرده اند.

همچنين در نشانه هاي ششگانه و نمره كل حساسيت اضطرابي گروه بيماران درد غيرقلبي قفسه سينه داراي بيشترين حساسيت به همه نشانه ها و گروه سالم از اين نظر داراي كمترين حساسيت بود، و بيماران قلبي بين اين دو گروه قرار مي گرفتند

و تفاوت هر دو گروه بيمار با گروه سالم معنادار بود (05/0P<).

در نتيجه متغيرهاي روان شناختي نظير حساسيت اضطرابي و شيوه هاي مقابله با استرس از توان بالايي در پيش بيني فراواني و شدت درد به ويژه در بيماران درد غيرقلبي قفسه سينه برخوردار است.

                                

      


نمایش تعداد بازدیدها : 366

بازگشت                   
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی فسا می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8