دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 28 ارديبهشت 1400

آیین نامه جدید نقل و انتقالات

 

آیین نامه جدید نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه 

تعاریف:

واحد مبدا: واحدی که دانشجو در آن پذیرفته شده است.

واحد مقصد: واحدی که دانشجو جهت ادامه تحصیل تقاضای انتقال یا میهمانی به آن را دارد

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از واحد مبدا به واحد مقصد به طور دائم

میهمانی: تحصیل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت

میهمانی دائم: دانشجو کليه واحدهاي خود را به صورت ميهمان مي‌گذراند و در پايان هر نيمسال ريز نمرات به دانشگاه مبدا ارسال و در پايان تحصيلات، مدرک وي توسط واحد مبدا صادر میگردد.

نحوه پرداخت شهريه میهمانی و میهمانی دائم: دانشجوي ميهمان میبايست شهريه ثابت هر ترم ميهماني را به واحد مبدا و شهريه متغير را به واحد مقصد پرداخت نماید.

هزینه نقل و انتقالات : دانشجوي ميهمان غيردائم، میبايست درصدي از شهريه ثابت هر ترم ميهماني، که درصد آن در هر سال توسط معاون دانشجويي دانشگاه (سازمان مرکزی) اعلام می گردد را به واحد مبدا، مازاد بر شهريه ثابت آن ترم پرداخت نماید.

جدول همطرازی: جدولی که کلیه واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی را به ده گروه طبقه بندی نموده است.

درخواست نقل و انتقالات دانشجویان از شانزدهم خردادماه هر سال تا شانزدهم تیرماه جهت نیمسال اول و از پانزدهم آذرماه هرسال تا پانزدهم دیماه جهت نیمسال دوم  به معاونت دانشجویی واحد مبدا تحویل گردد.

سقف مجاز میهمانی: ميهماني دانشجويان در هر سال تحصيلي تا سقف 20 درصد کل پذيرش دانشجويان ورودي سال و رشته تحصيلي با موافقت واحدهاي مبدا و مقصد امکان‌پذير است و واحدهاي مبدا و مقصد مجاز به موافقت با درخواست‌ها بيش از اين سقف نيستند.

جزييات انتقال و ميهماني به واحدهاي مختلف:

******************

ماده 1: جدول همطرازی

 1-1 : انتقال يا ميهماني به گروه يک جدول همطرازي شهر تهران فقط بر اساس ماده 2 بندهای 1 و 4 و 5 و 6 و 7  و همچنین ماده 4 و با تاييد شوراي موارد خاص امکان‌پذير است و در ديگر موارد به طور مطلق ممنوع است.

2-1 : ميهماني دانشجويان به واحدهاي همطراز و به گروه‌هاي پايين‌تر جدول همطرازي بدون تغيير رشته و گرايش، در داخل يک استان و يا در استان‌هاي متفاوت با موافقت واحدهاي مبدا و مقصد و بدون نياز به تاييد شخص ديگري مجاز است.

3-1: ميهماني از يک گروه جدول همطرازي به ساير گروه‌هاي بالاتر جدول همطرازي (به استثناي استان‌هاي تهران و البرز)  با موافقت واحدهاي مبدا و مقصد و تاييد دبير هيات امناي استان و براي استان‌هاي متفاوت با تاييد دبير هيات امناي استان‌هاي مبدا و مقصد بلامانع است.

4-1: ميهماني دانشجويان مقطع دکتري عمومي در دوره باليني (به غير از استان‌هاي تهران و البرز) با موافقت دانشگاههای آزاد اسلامی واحد مبدا و مقصد و تاييد معاونت علوم پزشکي سازمان مرکزی بلامانع است.

5-1: درخواست نقل و انتقال دانشجويان واحدهاي برون مرزي دانشگاه آزاد اسلامی به واحدهاي داخل کشور به (غير از استان‌هاي تهران و البرز) و بالعکس (دانشگاه آزاد اسلامی) پس از بررسي اوليه در معاونت بين‌الملل و سپس با تاييد شوراي انتقال دانشجويان خارج به داخل و با رعايت مقررات مربوطه امکان‌پذير است.

تبصره 1: دانشجوي متقاضي نقل و انتقال بر اساس ماده يک، بايد ترم قبل از درخواست خود مشروط نشده باشد و در مجموع ترم‌هاي تحصيلي بيش از يک ترم مشروطي نداشته باشد.

تبصره 2: انتقال یا میهمانی دانشجویان در مقطع دکتری تخصصی از طریق ماده یک ممنوع است.

مدارک لازم جدول همطرازی:

 • اخذ فرم شماره یک و فرم شماره 4 تکمیل شده توسط دانشجو به همراه مدارک مثبته
 • اصل و تصویر برابر اصل شده  کارت ملی دانشجو (2سری))

 *************************

ماده 2 : ازدواج - فوت والدين و همسر متارکه - سرپرستی از خانواده

ازدواج:

1-2: ميهماني دائم آن دسته از دانشجويان دختر که پس از ثبت‌نام در آزمون ورودي دانشگاه آزاد اسلامی ازدواج دائم نموده اند  به شهر محل زندگي همسر يا نزديک‌ترين واحد به محل زندگي که رشته در آن داير است، در صورت موافقت واحد مقصد يا تصويب شوراي موارد خاص سازمان مرکزي مجاز است.

2-2: ميهماني دائم دانشجويان متاهل زن (مقطع کارشناسي و پايين‌تر) که قبل از ثبت‌نام در آزمون ورودي دانشگاه آزاد اسلامی ازدواج دائم نموده اند، به شرط اينکه در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري عمومي و دکتري تخصصي نباشند، به تبعيت از محل زندگي دائم شوهر و يا نزديک‌ترين واحد به محل زندگي دائم شوهر به هر يک از گروه‌هاي جدول همطرازي (به استثناي استان‌هاي تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد يا تصويب شوراي موارد خاص سازمان مرکزي مجاز است.

3-2: ميهماني دائم دانشجويان مرد متاهل به شرط اينکه در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري عمومي و دکتري تخصصي نباشند (به استثناي استان‌هاي تهران و البرز) فقط بر اساس مواد 2-1 و 3-1 مجاز است.

مدارک لازم ازدواج:

 • اخذ فرم شماره یک و فرم شماره 4 تکمیل شده توسط دانشجو
 • اصل وتصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه زوجین (2سری)
 • اصل وتصویر برابر شده صفحات اول تا پنجم سند ازدواج(2سری)
 • اصل وتصویر گواهی محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد
 • اصل و تصویر گواهی سکونت همسر در شهر مقصد
 • اصل و تصویر برابر اصل شده  کارت ملی دانشجو (2سری))

فوت والدين و همسر - متارکه

4-2 : در صورت فوت پدر يا مادر دانشجوي مجرد بعد از ثبت‌نام دانشجو در آزمون ورودي دانشگاه، ميهماني دائم به محل زندگي والدين در صورت موافقت واحد مقصد يا تصويب شوراي موارد خاص سازمان مرکزي مجاز است.

5-2: ميهماني دائم آن دسته از دانشجويان که پدر و مادر خود را (هر دو) بعد از ثبت‌نام در آزمون ورودي دانشگاه از دست داده‌اند، در صورت موافقت واحد مقصد يا تصويب شوراي موارد خاص سازمان مرکزي مجاز است.

6-2: ميهماني دائم دانشجوي متاهل زن که در حين تحصيل متارکه يا همسرش فوت کرده باشد، به محل زندگي دائم والدين در صورت موافقت واحد مقصد يا تصويب شوراي موارد خاص سازمان مرکزي مجاز است.

مدارک لازم فوت والدین یا همسر:

 • اخذ فرم شماره یک تکمیل شده توسط دانشجو
 • اصل وتصویر برابر اصل شده گواهی فوت صادره از اداره ثبت و احوال (2سری)
 • اصل و تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه دانشجو و والدین (2سری)
 • اصل و تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه دانشجو و همسر دانشجو (در  2سری)(صورت فوت همسر)
 • اصل و کپی گواهی سکونت والدین در شهر مقصد
 • اصل و تصویر برابر اصل شده  کارت ملی دانشجو (2سری))

 مدارک لازم متارکه:

 • اخذ فرم شماره یک و فرم شماره 4 تکمیل شده توسط دانشجو
 • اصل و تصویر برابر شده تمامی صفحات سند طلاق (2سری)
 • اصل وتصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه دانشجو (2سری)
 • (اصل وتصویر برابر اصل شده گواهی محضر با مهر برجسته مربوط به متارکه از محضر محل وقوع
 • اصل وتصویر برابر اصل شده گواهی سکونت والدین در شهر مقصد)
 • ( اصل و تصویر برابر اصل شده  کارت ملی دانشجو (2سری)

 حکم سرپرستي:

7-2: ميهماني دائم دانشجوياني که داراي حکم سرپرستي، امين بر عاجز و قيم‌نامه از مراجع ذيصلاح (مجتمع قضايي و دادگستري) باشند به محل زندگي خانواده در صورت موافقت واحد مقصد يا تصويب شوراي موارد خاص سازمان مرکزي مجاز است، البته تاريخ صدور حکم ارائه شده بايد بعد از زمان ثبت‌نام در آزمون ورودي دانشگاه باشد.

مدارک لازم سرپرستی:

 • اخذ فرم شماره یک و فرم شماره 4 تکمیل شده توسط دانشجو
 • اصل و کپی حکم سرپرستی یا امین بر عاجز یا قیم نامه که به تایید مرجع ذیصلاح(دادگستری یا مجتمع قضایی) رسیده باشد (2سری)
 • اصل وتصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه دانشجو و والدین (2سری)
 • اصل و تصویر گواهی سکونت والدین دانشجو در شهر مقصد
 • اصل و تصویر برابر اصل شده  کارت ملی دانشجو (2سری))
 • ارائه پاسخ استعلام واحد مبدا از مرجع صادر کننده حکم مبنی بر تایید سرپرستی امین برعاجز و یاقیم بودن دانشجو ممهور به مهر دادگستری یا مجتمع قضایی مربوطه.

تبصره 3:  انتقال يا ميهماني دانشجويان در مقطع دکتري تخصصي طبق ماده 2 ممنوع است.

*************************

ماده 3:  چند دانشجويي

1-3: در صورتي که در يک خانواده سه دانشجوي مجرد يا بيشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصيل باشند، ميهمان دائم يک نفر يا بيشتر از آنان به محل اشتغال به تحصيل ساير اعضاي خانواده که رشته، گرايش و مقطع تحصيلي دانشجو در آن داير باشد (به استثناي استان‌هاي تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد يا تصويب شوراي موارد خاص سازمان مرکزي مجاز است.

 2-3:  در صورتي که دو دانشجوي مجرد از يک خانواده همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصيل باشند، ميهمان دائم يکي از آنان به محل اشتغال به تحصيل عضو ديگر خانواده در صورت احراز نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در واحد مقصد به هر يک از گروه‌هاي جدول همطرازي که رشته، گرايش و مقطع دانشجو در آن داير باشد، (به استثناي استان‌هاي تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد يا تصويب شوراي موارد خاص سازمان مرکزي مجاز است.

مدارک لازم چند دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در یک خانواده:

 • اخذ فرم شماره یک تکمیل شده توسط دانشجو
 • اصل و تصویر گواهی مبنی بر پذیرش و اشتغال به تحصیل سایر دانشجویان خانواده باذکر  ورود و ممهور به مهر اصلی واحد مبدا shg    
 • اصل و تصویر کارت دانشجویی سایر دانشجویان خانواده(2سری)
 • اصل و تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه دانشجویان و والدین(2سری)
 • ( اصل و تصویر برابر اصل شده  کارت ملی دانشجو (2سری)

 

تبصره4: چنانچه شهر محل تحصيل ساير اعضاي خانواده فاقد رشته، گرايش و مقطع تحصيلي دانشجوي متقاضي ميهماني دائم باشد، ميهماني دائم دانشجو به واحدهاي همجوار (به استثناي واحدهاي استان‌هاي تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد يا تصويب شوراي موارد خاص سازمان مرکزي مجاز است.

 تبصره5:  انتقال يا ميهماني دانشجويان در مقاطع دکتري عمومي و دکتري تخصصي از طریق ماده 3 ممنوع است.

************************************

ماده4:  خانواده شاهد و ايثارگران - هيات علمي - بيماري‌هاي خاص

خانواده شاهد و ايثارگران:

1-4: انتقال و ميهماني اين قبيل دانشجويان بر اساس آيين‌نامه مربوطه که به تاييد رييس دانشگاه رسيده و ابلاغ شده است و پس از تاييد کميسيون ايثارگران سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي انجام‌پذير است. (به سایت ایثارگران مراجعه شود)

مدارک لازم دانشجویان شاهد و ایثارگران

 • مراجعه به ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و شهرستان محل تشکیل پرونده وتکمیل فرم  مربوطه در سایت بنیاد شهید و امور ایثارگران

هيات علمي (شاغل و بازنشسته):

2-4: انتقال يا ميهماني فرزندان و همسر اعضاي هيات علمي تمام وقت رسمي (آزمايشي و قطعي) و پيماني دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمي مربي و بالاتر در صورت احراز شرايط (کسب حداقل 90 درصد نمره قبولي آخرين فرد پذيرفته شده در واحد مقصد) و دائر بودن رشته، گرايش و مقطع تحصيلي به شهر محل خدمت عضو هيات علمي يا محل سکونت با تاييد و معرفي‌نامه معاونت دانشجويي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی (به استثناي مقطع دکتري تخصصي) امکانپذير است.

3-4: انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي تمام وقت رسمي (آزمايشي و قطعي) دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمي مربي و بالاتر که در دانشگاه‌هاي دولتي پذيرفته شده‌اند در صورت برقراري تفاهم‌نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق با تاييد و معرفي‌نامه معاونت دانشجويي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي انجام‌پذير است.

4-4: انتقال يا ميهماني فرزندان اعضاي هيات علمي تمام وقت رسمي (آزمايشي و قطعي) با مرتبه علمي مربي و بالاتر از دانشگاه‌هاي دولتي که در هر يک از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی پذيرفته شده‌اند به استثناي مقطع کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي در صورت برقراري تفاهم‌نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق ضمن احراز شرايط (کسب حداقل 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در مقصد) به شهر محل خدمت عضو هيات علمي (در صورت داير بودن رشته، گرايش و مقطع تحصيلي دانشجو) با تاييد و معرفي‌نامه معاونت دانشجويي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد انجام‌پذير است.

مدارک لازم هیات علمی دانشگاهها:

 • ارائه سند پذیرش از مرکز آزمون دانشگاه مبنی بر قبولی در رشته گرایش ،مقطع تحصیلی  واحد دانشگاهی(2سری)
 • اصل و تصویربرابر شده آخرین حکم کارگزینی عضو هیات علمی ممهور به مهر هیات ممیزه دانشگاه مربوطه(2سری)
 • اصل وتصویر برابر شده تمام صفحات شناسنامه دانشجو و عضو هیات علمی (2سری)
 • اصل و کپی معرفی نامه از دانشگاه اشتغال به کار مبنی بر عضویت در هیات علمی با و بالاتر (برای اعضاء هیات علمی دانشگاه های دولتی به صورت تمام وقت مرتبه مربی  و آزمایشی) و برای اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت تمام وقت رسمی رسمی قطعی و آزمایشی و پیمانی
 • اصل وتصویر برابر اصل شده صفحات اول تا پنجم سند ازدواج(2سری)
 • اصل وتصویر گواهی محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد در خصوص انتقال همسر اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (2سری)
 • ( اصل و تصویر برابر اصل شده  کارت ملی دانشجو (2سری)

 

تبصره 6: چنانچه دانشجوي متقاضي انتقالي طبق ضابطه هيات علمي حداقل 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در واحد مقصد را کسب نکند، در صورت موافقت واحد مقصد يا تصويب شوراي موارد خاص سازمان مرکزي مجوز دو ترم ميهماني به شرط پيشرفت تحصيلي در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرايط (گذراندن حداقل 12 واحد درسي در هر ترم و کسب معدل کل 14) پس از دو ترم ميهماني مجوز انتقال صادر مي‌شود. در غير اين صورت ميهماني دانشجو براي کسب معدل مطلوب قابل تمديد است، البته در صورتي که موفق به احراز شرايط انتقال نشود، مي‌تواند در صورت موافقت واحد مقصد به صورت ميهمان دائم، ادامه تحصيل دهد و مدرک تحصيلي وي از واحد مبدا صادر خواهد شد.

تبصره7:  چنانچه رشته دانشجو در شهر محل اشتغال دائم به کار هيات علمي شاغل (نه محل ماموريت) داير نباشد، انتقال يا ميهماني دانشجو به نزديک‌ترين واحد دانشگاهي همجوار در صورت احراز شرايط امکان‌پذير است.

تبصره8: همسر و فرزندان افراد مشمول بندهاي "ج" و "د" ماده 71 قانون خدمات کشوري مي‌توانند در صورت تاييد رييس دانشگاه آزاد اسلامی، شامل شرايط اعضاي هيات علمي شوند.

 درخواست اين دسته از افراد از طريق معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی ثبت و پيگيري شود.

بيماران خاص و معلولين:

5-4: ميهماني (موقت و دائم) آن دسته از دانشجويان که داراي نوعي بيماري از جمله ضايعات پيشرفته، معلوليت جسمي و يا بيماري روحي و ... هستند و امکان ارائه خدمات درماني مورد نياز در شهر محل تحصيل آنان فراهم نباشد پس از بررسي و تاييد پزشک معتمد واحد مبدا و دانشگاه علوم پزشکي يا مراکز درماني وابسته آن شهر ضمن تکميل فرم شماره3 پيوست آيين‌نامه (به استثناي تقاضا براي ورود به استان‌هاي تهران و البرز) در صورت موافقت واحد مقصد يا تصويب شوراي موارد خاص سازمان مرکزي مجاز است و چنانچه مقصد دانشجو هر يک از واحدهاي استان‌هاي تهران يا البرز باشد، ضمن ارسال مدارک مثبته بيماري به همراه فرم تکميل شده شماره 3 به معاونت دانشجويي سازمان مرکزي پس از تاييد کميسيون پزشکي دانشگاه و تصويب در شوراي موارد خاص دانشجويي و تاييد رييس عالي دانشگاه، انجام‌پذير است.

مدارک لازم بیماران خاص و معلولین:

 • اصل و کپی مدارک بیماری مربوط به دانشجو
 • اصل و کپی گواهی معلولیت که به تایید اداره بهزیستی رسیده باشد
 • اظهار نظر پزشک معتمد واحد مبداضمن تکمیل فرم شماره 3 و تایید دانشگاه علوم پزشکی استان مربوط یا مراکز درمانی شهرستان وابسته
 • واریز مبلغ صدهزار ریال به حساب سیبا به شماره 0106061414009 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی ایران شعبه زبرجد تهران
 • اخذ فرم شماره یک و فرم شماره 4 تکمیل شده توسط دانشجو
 • ( اصل و تصویر برابر اصل شده  کارت ملی دانشجو (2سری)

تبصره9: انتقال يا ميهماني دانشجويان در مقطع دکتري تخصصي طبق ماده 4 ممنوع است.

 

ماده 5: نحوه ثبت درخواست انتقال و ميهماني

ميهماني يا انتقال دانشجويان بر اساس مواد اين آيين‌نامه و از طريق خود واحدهاي دانشگاهي و با رعايت دستورالعمل اجرايي ابلاغي انجام میگیرد و درخواست بايد توسط خود شخص متقاضي انجام گیرد و در صورت نياز به رجوع به سازمان مرکزي دانشگاه، بايد فقط به ساختمان معاونت دانشجويي سازمان مرکزي مراجعه نماید  و موضوع درخواست فقط در معاونت دانشجويي ثبت و پيگيري شود.  تنها راه پيگيري درخواست نيز از طريق شماره ثبت نامه متقاضي در معاونت دانشجويي است، لذا براي ثبت و پيگيري اين منظور (درخواست ميهماني يا انتقال) از مراجعه حضوري يا ارسال نامه به ديگر معاونت‌ها و يا حوزه رياست دانشگاه جدا خودداري شود، بدیهی است ديگر معاونت‌ها و حوزه رياست دانشگاه در خصوص دريافت، ثبت و پيگيري تقاضاهاي انتقال و ميهماني هيچ گونه مسووليتي

ندارند.

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا


 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8