اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی فسا

اعضای هیات علمی گروه فنی و مهندسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک

عکس

پست الکترونیک

1

مهندس امیر بهشت آیین

معاون عمران

فوق لیسانس عمران

 

amir_behesht_aein@yahoo.com

 

2

مصطفی قانعی

هیات علمی

فوق لیسانس عمران

 

javidan-ghanei@yahoo.com

 

3

سید فضل ا... منصوری

مدیر گروه

دانشجوی دکتری عمران

 

fmcivil1998@yahoo.com

 

4

مهندس محسن فروغان گرانسایه

معاون دانشجویی

فوق لیسانس مکانیک

 

foroughan@yahoo.com

 

5

مهندس حسین گلخندان


فوق لیسانس مکانیک

 

hossein.golkhandan@yahoo.com

 

6

زهرا اسلامی

هیات علمی

دانشجوی دکتری آیرو دینامیک

 

zehaghighat@gmail.com

 

7

مظفر سخن پرداز

مدیرگروه

فوق لیسانس مکانیک

 

m.sokhanpardaz@iaufasa.ac.ir

 

8

سعید حسن حسینی

مدیر گروه

دانشجوی دکتری تخصصی مخابرات سیستم

 

s.hoseini@iaufasa.ac.ir

 

9

محمدباقر شریف نیا

هیات علمی

فوق لیسانس مخابرات

 

mb.sharifnia@iaufasa.ac.ir

 

10

محمود آل شمس

هیات علمی

دکتری تخصصی الکترونیک

 

m.alshams@iaufasa.ac.ir

 

11

محمدجعفری

هیات علمی

دانشجوی دکتری تخصصی الکترونیک

 

mohammad_jafari@iaufasa.ac.ir

 

12

سید علی امام قریشی

هیات علمی

دانشجوی دکتری تخصصی مخابرات میدان

 

aemamghorashi@iaufasa.ac.ir

 

13

عباس کمالی

هیات علمی

 دکتری تخصصی مخابرات سیستم


abbas-kamaly@yahoo.com

 

14

محسن محمدپور

هیات علمی - رییس باشگاه پژوهشگران جوان

دانشجوی دکتری تخصصی  الکترونیک

 

mpour@iaufasa.ac.ir

 

15

محمد امین حیدری

هیات علمی

دانشجوی دکتری تخصصی قدرت

 

E-aminheidari@yahoo.com

 

16

فرهاد بهادری جهرمی

هیات علمی

دانشجوی دکتری تخصصی مخابرات

 

bahador.fr@gmail.com

 

17

محسن ایمانیه

هیات علمی

دکتری تخصصی الکترونیک

 

imaniehm@iaufasa.ac.ir

 

18

علیرضا زاهدپور

مدیر گروه

فوق لیسانس کامپیوتر-نرم افزار

 

zahedpoor@gmail.com

 

19

محمد روشن ضمیر

هیات علمی

فوق لیسانس کامپیوتر-هوش مصنوعی

 

mohammadroshanzamir@yahoo.com

 

20

الهه خدامی

هیات علمی

فوق لیسانس کامپیوتر-نرم افزار

 

ekhoddami@gmail.com

 

21

لیلا زارع

مدیرگروه

فوق لیسانس پلیمر


 

 

اعضای هیئت علمی گروه کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک

عکس

پست الکترونیک

2

احمدعلی ثابتان شیرازی

هیات علمی

دانشجوی دکتری دامپروری

 

sedarat2003@yahoo.com

 

3

مهدی مدن دوست

معاون آموزشی

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

mehdimadandoust@iaufasa.ac.ir

 

4

فرهاد مهاجری

هیات علمی-مدیر گروه

دکتری تخصصی زراعت


f.mohajere@iaufasa.ac.ir

 

5

محمد رحیم اوجی

هیات علمی

دکتری تخصصی خاکشناسی

 

mr-ovji@iaufasa.ac.ir

 

6

محمود دژم

هیات علمی

دکتری تخصصی علوم باغبانی

 

m.dejam@iaufasa.ac.ir

 

7

محمدرضا بازیار

هیات علمی

دانشجوی دکتری زراعت

 

baziar.m@gmail.com

 

8

شهرام دانشمندی

هیات علمی

فوق لیسانس ماشینهای کشاورزی

 

sh.daneshmandi@iaufasa.ac.ir

 

9

شهرام کهنسال

هیات علمی

دانشجوی دکتری علوم دامی


 

shahramkohansal@iau.ac.ir

 

10

محسن رضایی

مدیر امور پژوهشی

دانشجوی دکتری زراعت


mohagro@gmail.com

 

11

مهرناز اسماعیل پور

هیات علمی

دانشجوی دکتری صنایع غذایی

 

m.esmaeilpour@iaufasa.ac.ir

 

12

زهرا ارجائی

مدیرگروه

دانشجوی دکتری صنایع غذایی

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه علوم انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک

عکس

پست الکترونیک

1

دکترمحمدعلی کریمیان

هیات علمی

دکتری تخصصی-کتابداری

 


makarimian@gmail.com

 

2

دکترذبیح اله خانی

معاون اداری-مالی

دانشجوی دکتری حسابداری

 

khanifinance@gmail.com

 

3

فاطمه ظفری

هیات علمی

فوق لیسانس حسابداری

 

zafari-sh@yahoo.com

 

4

سهیلا عسکری

مدیرگروه

فوق لیسانس حسابداری

 

 

5

عبدالمجید طالب تاش

مامور به سازمان مرکزی

دکتری علوم و قرآن و حدیث

 

 

6

خلیل مروج

مدیرگروه

دکتری تخصصی علوم قرآن وحدیث

 

 

7

عباس احمدی سعدی

هیات علمی

دکتری تخصصی فلسفه وکلام اسلامی


 

aahmadi85@gmail.com

 

8

ابراهیم زارعی فر

هیات علمی

دکتری زبان و ادبیات عرب

 

 

9

محمد علی معدلی

هیات علمی

فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب

 

m-aliz183@yahoo.com

 

10

علیرضا مختاری

مدیرگروه

دکتری تخصصی علوم قرآن وحدیث

 

dr.ar.mokhtari@iaufasa.ac.ir

 

11

محمدباقر عارف دارابی

مدیرگروه

فوق لیسانس  علوم قرآن وحدیث


 

 

12

صفدر شاکر

مامور به زرین دشت

دکتری زبان و ادبیات عرب

 

shakersafdar@gmail.com

 

13

رضا شیروانی

هیات علمی

فوق لیسانس فقه ومبانی حقوق اسلامی

 

 

14

محسن ایزدی

مدیرگروه

دکتری تخصصی فلسفه و کلام اسلامی

 

mohseneizadi@yahoo.com

 

15

جلال کلانتری

هیات علمی

دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی

 

j-kalantarree@yahoo.com

 

16

سعید قشقایی

هیات علمی

دکتری تخصصی زبان وادبیات فارسی

 

 

17

نوشاد قاسمی

معاون پژوهشی

 دکتری تخصصی روانشناسی


 

nowshadghasemi@yahoo.com

 

18

محمدرضا اکرمی

هیات علمی

دکتری تخصصی زبان وادبیات فارسی

 

mrakrami@yahoo.com

 

19

حمید سینا

هیات علمی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

 

sinahamid@yahoo.com

 

20

زهرا توانگر

مدیرگروه

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

 

marvasti_zt@yahoo.com

 

21

فاطمه هیات

هیات علمی

فوق لیسانس-تربیت بدنی

 

fhsport79@yahoo.com

 

22

محمد عسکری

مدیرگروه

فوق لیسانس تربیت بدنی

 

 

23

محمدحسین جمسی

هیات علمی

فوق لیسانس تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

 

24

سمیرا رستمی

هیات علمی


 دکتری زبان وادبیات فارسی


 

srostami52@gmail.com

 

25

محمدعلی آتش سودا

هیات علمی

دکتری تخصصی زبان وادبیات فارسی

 

atashsoda@iaufasa.ac.ir

 

26

سیدمحسن ساجدی راد

مدیرگروه

دکتری تخصصی زبان وادبیات فارسی

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک

عکس

پست الکترونیک

1

محمدحسین رابط

مدیرگروه

فوق لیسانس فیزیک

 

313mh110@gmail.com

 

2

مینا باقرپورفرد

هیات علمی

دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی

 

m.bagherpourfard@iaufasa.ac.ir

 

3

محسن خالقی

هیات علمی

دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی

 

khaleghiir@gmail.com

 

4

امین زارعی جلیانی

هیات علمی

دکتری تخصصی شیمی آلی

 

aj_zarei@yahoo.com

 

5

حبیب اله فروغی

هیات علمی

دکتری تخصصی شیمی آلی

 

foroughihabib@ymail.com

 

6

لیلا یوسفی

هیات علمی

فوق لیسانس فیزیک

 

lyoosefi@yahoo.com

 

 

اعضای هیئت علمی گروه هنر و معماری

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک

عکس

پست الکترونیک

1

مریم جمالی

هیات علمی

دانشجوی دکتری نقاشی

 

my.amrabadi@gmail.com

 

2

دلارام حبیبی

هیات علمی

فوق لیسانس نقاشی

 

delaramhabyby@yahoo.com

 

3

آیسا حکمت

مدیر گروه

فوق لیسانس گرافیک

 

isahekmat@yahoo.com

 

4

لیلا کسایی

هیات علمی

فوق لیسانس گرافیک


 

leilakassai@yahoo.com

 

5

عباسه سرپرست

هیات علمی

فوق لیسانس معماری

 

abasehsarparst@gmail.com

 

6

حامد عیالی

هیات علمی

فوق لیسانس معماری

 

h.ayali@iuafasa.ac.ir

 

 

اعضای هیئت علمی گروه زبانهای خارجی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مدرک

عکس

پست الکترونیک

1

امین کریم نیا

هیات علمی

دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی

 

aminkarimnia@yahoo.com

 

2

فرهاد بازیاری

مدیرگروه

فوق لیسانس زبانهای باستانی

 

baziarfarhad@yahoo.com

 

 

 

 


کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی فسا می باشد.
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب