دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 21 فروردين 1399

آیین نامه کار دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی

مقدمه:

به منظور بهره گیری از توانمندی وخلاقیت های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی وپشتیبانی دبیر خانه مناطق، واحدهای دانشگاهی ومراکز آموزشی وابسته وایجاد زمینه مناسب تجربه آموزی دانشجویان و کمک به آنان در جهت تامین بخشی از مخارج تحصیلی، آیین نامه کار دانشجویی به شرح زیر ارائه می شود.

شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی:

1-گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی .

2-داشتن صلاحت های عمومی، حسن سلوک واخلاق حسنه

3- نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی واحد(محرومیت یک نیمسال وبیشتر)

4-نداشتن درآمد کافی برای تامین هزینه های جاری به تشخیص مسئولین واحد

5- داشتن میانگین حداقل 12برای دوره کاردانی وکارشناسی و14 برای مقاطع بالاتر

6- داشتن اعلام نیاز از معاونت های ذیربط برای انجام کار دانشجویی

7- داشتن قابلیت کارآیی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون ذیربط

تبصره 1: دانشجویانی که دارای سابقه انضباطی هستند، ولی در رفتار خود تجدید نظر کرده واصلاح شده اند بنا به تشخیص معاون دانشجویی واحد می توانند به کار دانشجویی مشغول شوند.

تبصره 2: متقاضیان کار دانشجویی باید با تکمیل فرم شماره 1 در خواست خود را تقدیم حوزه معاونت دانشجویی نمایند تا ضمن بررسی مجوز شروع به کار آنها صادر شود.

*حداکثر مدت زمان همکاری برای هر دانشجو 120 ساعت در ماه خواهد بود.

 

*میزان حق الزحمه خالص پرداختی برای هر ساعت کار دانشجویی به ترتیب زیر است:

مقطع تحصیلی

حداقل مبلغ به ریال

حداکثر مبلغ به ریال

کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)

10000

----------

کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

15000

---------

دکتری تخصصی

20000
--------

 

تبصره1:پرداخت حداکثر حق الزحمه منوط به گذراندن بیش از 50 درصد کل واحدهای درسی دوره است، در موارد استثنایی به تشخیص معاون دانشجویی واحد،پرداخت حداکثر حق الزحمه به دانشجویانی که کمتر از 50 درصد واحدهای درسی را گذرانده اند ولی توانایی های ویژه ی دارند، امکان پذیر است.

تبصره 2:در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در رشته های علوم انسانی، هنر، زبان وکشاورزی بیش از 17 ودر رشته های فنی ومهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی بیش از 16باشد حق الزحمه وی به میزان 10 درصد نسبت به مبالغ مندرج در جدول فوق افزایش می یابد.

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8