دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 7 خرداد 1399

1ـ مشخصات فردي: 

محمد رضا بازیار

تاريخ تولد:        1351                         

آدرس: استان فارس- شهرستان فسا-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا               

تلفن :   0731-3339514             پست الکترونیک:Baziar.m@gmail.com

سمت : هیات علمی تمام وقت رسمی                مرتبه علمی: مربی

2- سوابق تحصیلی:

  • دکتری تخصصی- گرایش زراعت

دانشگاه آزاد واحد تبریز             سال اخذ مدرک: 1393

عنوان پایان نامه:

  • کارشناسی ارشد:

دانشگاه             سال اخذ مدرک:

عنوان پایان نامه:

  • کارشناسی :

دانشگاه             سال اخذ مدرک:

عنوان پایان نامه:


3- مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي يا خارجي:

رديف

 

عنوان مقاله

مشخصات نشريه

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

نام نشريه

نوع امتياز

سال

شماره

1.         

تعیین بهترین زمان و روش مصرف کود ازت بر روی گیاه ذرت در منطقه فسا

پژوهش در علوم کشاورزی آزاد خوراسگان

علمی پژوهشی

1385

شماره 1 جلد دوم

محمد رضا بازیار

2.         

Studying the effect of crop straw burning on germination and growth of weed

RESERCH ON CROP

ISI

2009

Vol.10No.2

M.R.Baziar


4-مقالات پذيرفته شده در همايش هاي علمي:

رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

نام همايش

سطح*

محل برگزاري

سال

1.         

اثر الگوی کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت

دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

ملی

دانشگاه یزد

1390

محمد رضا بازیار

2.         

تعیین مناسبترین تاریخ کاشت رقمهای مختلف کلزا و تاثیر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد در منطقه فسا

 

دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

ملی

دانشگاه یزد

1390

محمد رضا بازیار

3.        

بررسی اثر شوری بر ارقام مختلف کنجد در شرایط آزمایشگاهی

سمینار ملی زیست شناسی

ملی

آزاد واحد مرند

1386

محمد رضا بازیار مریم صیادی

4.        

افزایش مقاومت به خشکی در پنبه با کاربرد اسید آمینه گلیسین بتائین

کشاورزی در مناطق خشک وبیابانی

منطقه ای

آزاد واحد اردستان

1384

محسن رضایی- محمد رضا بازیار- مریم صیادی

5.        

تعیین اثر تراکم کاشت بر دو رقم کنجد محلی و داراب 14 در شهرستان فسا

صنعت روغن نباتی ایران

علمی کاربردی

شرکت توسعه و کشت دانه های روغنی

1384

محمد رضا بازیار عبدالرضا کوچکی

مهراب زارعپور

6.         

بررسی تاثیر فرسودگی بذر و پیش تیمار سرمایی بر جوانه زنی و سایر مولفه های رشد گیاهچه های دو رقم کلزا

 

مدیریت کشاورزی

ملی

آزاد وهحد جهرم

1390

محمد رضا بازیار

7.        

تعیین بهترین تراکم و الگوی کاشت بر روی گیاه آفتابگردان در منطقه فسا

همایش ملی گیاهان دانه روغنی

ملی

دانشگاه صنعتی اصفهان

1388

محمد رضا بازیار

8.        

تاثیر میزانهای مختلف کود آهن در زمانهای مختلف بر گیاه پنبه رقم بختگان در منطقه فسا

سومین همایش سراسری باشگاه پژوهشگران جوان

سراسری

ازاد فسا

1383

محمد رضا بازیار

9.         

تاثیر برگ زدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان

ششمین همایش ملی  باشگاه پژوهشگران جوان

ملی

آزاد کرج

1386

محمد رضا بازیار- مریم صیادی

10.       

تعیین بهترین زمان و روش مصرف کود ازت بر روی گیاه ذرت در منطقه فسا (سخنرانی)

چهارمین همایش ملی  باشگاه پژوهشگران جوان

ملی

آزاد تبریز

1384

محمد رضا بازیار

11.       

بررسی آتش زدن بقایای گیاهی بر جوانه زنی و رشد علفهای هرز

سومین همایش علوم کشاورزی

ملی

ازاد فسا

1391

محمد رضا بازیار

12.      

بررسی تاثیر سطوح مختلف علف کش اپیروس و تراکم های مختلف جو دره بر کنترل علف هرز جو دره در مزارع گندم

سومین همایش علوم کشاورزی

ملی

ازاد فسا

1391

محمد مهدی دعا گویی- مهدی مدندوست- محمد رضا بازیار

13.      

بررسی اثر خاکورزي و علف کش بر جمعیت علف هاي هرز در مراحل مختلف رشد رویشی گندم

سومین همایش علوم کشاورزی

ملی

ازاد فسا

1391

حمزه فیروزي ، محمد سعید تدین ، محمد رضا بازیار

14.      

بررسی تاثیر تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد رویشی و عملکرد بیولوزیکی و اقتصادي زیره سبز

سومین همایش علوم کشاورزی

ملی

ازاد فسا

1391

علی مرزبان-محمود دژم- محمدرضا بازیار

   بررسی تاثیر تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بروزن هزار دانه، عملکرد اقتصادي ودرصداسانس زیره سبز  سومین همایش علوم کشاورزی  ملی  آزاد فسا
 1391  علی مرزبان-محمود دژم- محمدرضا بازیار

-DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8